Úvod

Z á p i s n i c a číslo 1/2014 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 13. 12. 2014

Z á p i s n i c a

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 13. 12. 2014

o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

__________________________________________________________________________

 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:        1. Otvorenie zasadnutia

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Správa MVK v Lužanoch o výsledku volieb do orgánov samosprávy

    a odovzdanie osvedčení o zvolení poslancov OZ     

 1. Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva
 2. Menovanie zástupcu starostu
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Zásady odmeňovanie poslancov
 5. Rozpočet na rok 2015 + stanovisko hlavného kontrolóra
 6. Zmluva o spoločnom kontrolórovi, plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
 7. Diskusia

11.Rôzne - prerokovanie vystúpenia obce z MAS Mikroregión pod Marhátom a vstup

      do MAS Mikroregión Radošinka

 

 1. Záver

 

                       

Rokovanie:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír

Goga. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú všetci poslanci OZ, takže

 toto je uznášania schopné.

 

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

            Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ing. Ľubomír Goga a za overovateľov Ing. Magdaléna

Kluková a František Šustek.

 

 1. Správa MVK v Lužanoch o výsledku volieb do orgánov samosprávy a odovzdanie osvedčení o zvolení poslancov OZ

 

            So správou o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 15. 11. 2014

oboznámila prítomných predsedníčka volebnej komisie p. Eva Romanová. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.  Starosta nebol zvolený z dôvodu rovnosti hlasov dvoch kandidátov, novozvoleným

poslancom bolo odovzdané osvedčenie o zvolení do OZ.

                       

 1. Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva

 

            Sľub poslancov prečítal p. František Šustek, poslanci: Marián Frťala, Vladimír Jančovič,

Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič zložili a podpísali sľub bez výhrad.

 

 1. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ,

menovanie zástupcu starostu

 

            Starosta poveril p. Františka Šusteka zvolávaním zasadnutí OZ. Všetci poslanci poverenie

odsúhlasili. Zároveň menovaného menoval svojim zástupcom.

 

 1. Voľba návrhovej komisie

 

            Návrhová komisia: predseda: Juraj Matejovič, členovia: Vladimír Jančovič, Marián Frťala

 

 1. Zásady odmeňovania poslancov

 

            Zásady odmeňovania poslancov sú prílohou tejto zápisnice, poslanci ich schválili

jednomyseľne.

 

 1. Rozpočet obce na rok 2015 + stanovisko hlavného kontrolóra

 

            Rozpočet obce na rok 2015 a stanovisko hlavnej kontrolórky sú prílohou tejto

zápisnice, poslanci tieto materiály  jednomyseľne schválili.

 

 1. Zmluva o spoločnom kontrolórovi, plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

 

 

            Zmluva o spoločnom kontrolórovi je prílohou tejto zápisnice, podpisujú ju všetci traja

starostovia obcí: Chrabrany, Prašice a Lužany, poslanci ju jednomyseľne schválili.

 

            S plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 oboznámila poslancov kontrolórka

obce Ing. Mária Hrubá, poslanci ho jednomyseľne schválili.

 

 1. Diskusia

 

 1. Rôzne

 

            V rôznom poslanci hlasovali u ukončení členstva v MAS Mikroregión Pod Marhátom

a vystúpení obce z územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva MAS Mikroregión

Pod Marhátom, hlasovanie bolo jednomyseľné.

            Hlasovanie za vstup obce do MAS OZ Mikroregión Radošinka a zaradenie obce do

územia MAS OZ Mikroregión Radošinka bolo jednomyseľné.

            Prečítanie návrhu na uznesenie, hlasovanie bolo jednomyseľné.

 

 

 1. Záver

 

            Nakoľko bol program ustanovujúceho zastupiteľstva vyčerpaný, starosta poďakoval

prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 

 

           

Starosta obce                                     Overovatelia                          Zástupca starostu

Ing. Ľubomír Goga                             Ing. Magdaléna Kluková         František Šustek

                                                           František Šustek

Zapisovateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 12/2014

 

z 1.ustanovujúceh zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 13.12. 2014

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch  

 

 1. berie na vedomie :
 2. Výsledky volieb starostu a výsledky volieb do obecného zastupiteľstva

 

 1. konštatuje, že:
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub

poslanca obecného zastupiteľstva:    1. Marián Frťala

 1. Vladimír Jančovič
 2. Ing. Magdadéna Kluková
 3. Juraj Matejovič
 4. František Šustek

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 13/2014

 

z 1.ustanovujúceh zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 13.12. 2014

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   p o v e r u j e :

 

 1. poslanca Františka Šusteka zvolávaním a vedením obecného v prípadoch podľa § 12

odst. 2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a odst. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

                                                                                              Ing. Ľubomír Goga

                                                                                                 starosta obce

 

 

                                            Uznesenie č. 14/2014

 

z 1.ustanovujúceh zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 13.12. 2014

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   berie na vedomie :

 

            stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Márie Hrubej k návrhu rozpočtu obce

na rok 2015

 

                                                                                              Ing. Ľubomír Goga

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 15/2014

 

z 1.ustanovujúceh zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 13.12. 2014

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   s c h v a ľ u j e :

 

            Rozpočet obce na rok 2015

                                                                       Ing. Ľubomír Goga

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 16/2014

 

z 1.ustanovujúceh zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 13.12. 2014

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   s c h v a ľ u j e :

 

            Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

 

                                                                                              Ing. Ľubomír Goga

                                                                                                 starosta obce

                                            Uznesenie č. 17/2014

 

z 1.ustanovujúceh zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 13.12. 2014

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   s c h v a ľ u j e :

 

            Zmluvu o spoločnom hlavnom kontrolórovi

                                                                                              Ing. Ľubomír Goga

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 18/2014

 

z 1.ustanovujúceh zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 13.12. 2014

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   s c h v a ľ u j e :

 

Zásady odmeňovania poslancov

                                                                                              Ing. Ľubomír Goga

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 19/2014

 

z 1.ustanovujúceh zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 13.12. 2014

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   s c h v a ľ u j e :

 

ukončenie členstva v MAS Mikroregión pod Marhátom a vystúpenie obce z územia pôsobnosti

verejno-súkromného partnerstva MAS Mikroregión pod Marhátom. Platnosť a účinnosť nadobúda

Uznesenie o vystúpení Obce Lužany z MAS Mikroregión pod Marhátom dňom 28.2.2015.

 

 

                                                                                              Ing. Ľubomír Goga

                                                                                                 starosta obce

 

                                            Uznesenie č. 20/2014

 

z 1.ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 13.12. 2014

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   s c h v a ľ u j e:

                                                                                 

vstup obce Lužany do MAS OZ Mikroregión Radošinka a zaradenie obce do územia MAS OZ

Mikroregión Radošinka. Platnosť a účinnosť nadobúda Uznesenie o vstupe Obce Lužany

do MAS Mikroregión RADOŠINKA dňom 1.3.2015.

 

 

 

                                                                                               Ing. Ľubomír Goga

                                                                                                              starosta obce

 

 

 

                                            Uznesenie č. 21/2014

 

z 1.ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 13.12. 2014

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   b e r i e   n a    v e d o m i e :

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia   Mikroregiónu RADOŠINKA.

 

 

                                                                                               Ing. Ľubomír Goga

                                                                                                              starosta obce