Úvod

Z á p i s n i c a zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 31.3.2016 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

Z á p i s n i c a

zo  7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 31.3.2016 o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

__________________________________________________________________________

 

 

 

Prítomní:

 1. Ing. Ľubomír Goga
 2. Marián Frťala
 3. Vladimír Jančovič
 4. Ing. Magdaléna Kluková
 5. Juraj Matejovič
 6. František Šustek

 

Program:        1.  Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice

 1. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 2. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly za II.polrok 2015
 3. I. rozpočtové opatrenie r. 2016
 4. Vysporiadanie pozemkov na parcele č. 144
 5. Schválenie uznesení
 6. Záver

 

 

                                              

Rokovanie:

 1. Otvorenie zasadnutia

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír

Goga. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú všetci poslanci OZ, takže zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za zapisovateľa zápisnice bola určená Ing. Magdaléna Kluková

 a za overovateľov Marián Frťala a Vladimír Jančovič.

Schválenie:

Hlasovanaie:  za.  5    - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

František Šustek

            proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 

 1. Kontrola plnenia prijatých uznesení

 

Všetky  prijaté uznesenia sú ku dňu konania zastupiteľstva splnené.

 

 

 1. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly za II. polrok 2015

 

            Starosta v neprítomnosti hlavnej kontrolórky prečítal správu z kontroly za II. polrok 2015.

Stanovisko je súčasťou zápisnice.

 

                                            Uznesenie č. 1/2016

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 31.3.2016

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   berie na vedomie :

 

Správu  hlavnej kontrolórky z kontroly za II. polrok 2016

 

Hlasovanaie:  za.  5- Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 1. I. rozpočtové opatrenie na rok 2016

 

            Návrh I. rozpočtového opatrenia predniesol starosta obce, po prejednaní bolo prijaté uznesenie

 

                                            Uznesenie č. 2/2016

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 31.3.2016

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   schvaľuje :

 

 1. rozpočtové opatrenie za rok 2016

 

Hlasovanie:  za  5 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 

 

 1. Vysporiadanie pozemkov na parcele č. 144

 

Obecné zastupiteľstvo prejednalo vysporiadanie pozemkov na parcele č. 144, prijalo nasledovné opatrenie: odporúča starostovi obce dať vypracovať geometrický plán jednotlivých parcelu č. 144/23, ktoré prináležia k pozemkom žiadateľov o odkúpenie, následne nechať vypracovať v prípade žiadateľov – Lacenová Emília, Švec Jozef ml., Ing. Krutáková Janette a Kluka Pavol a Kluková Slávka, znalecké posudky na novovzniknuté parcely. Vypracované materiály potom predložiť do obecného zastupiteľstva.

V prípade žiadateľov – Matejovič Rudolf a manž. Mária, Oravec Peter a Oravcová Emília, Roman Štefan a Romanová Eva, Švec Jozef a Švecová Ľubica, Bereš Jozef a Berešová Mária, Kluka Peter a Kluková Beáta

- obecné zastupiteľstvo rozhodlo počkať do zrealizovania 1. etapy parcely č. 144.

 

                                            Uznesenie č. 3/2016

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 31.3.2016

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   odporúča starostovi :

 

dať vypracovať geometrický plán jednotlivých parcelu č. 144/23, ktoré prináležia k pozemkom žiadateľov o odkúpenie, následne nechať vypracovať v prípade žiadateľov – Lacenová Emília, Švec Jozef ml., Ing. Krutáková Janette a Kluka Pavol a Kluková Slávka, znalecké posudky na novovzniknuté parcely. Vypracované materiály potom predložiť do obecného zastupiteľstva.

V prípade žiadateľov – Matejovič Rudolf a manž. Mária, Oravec Peter a Oravcová Emília, Roman Štefan a Romanová Eva, Švec Jozef a Švecová Ľubica, Bereš Jozef a Berešová Mária, Kluka Peter a Kluková Beáta

- obecné zastupiteľstvo rozhodlo počkať do zrealizovania 1. etapy parcely č. 144.

 

 

Hlasovanaie:  za.  5- Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 

 

 1. Rôzne záver

 

            Nakoľko týmto bol program zasadnutia OZ vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť    a zasadnutie OZ ukončil

 

 

Starosta obce                                     Overovatelia                          Zástupca starostu

Ing. Ľubomír Goga                             Marián Frťala                         František Šustek

                                                           Vladimír Jančovič

Zapisovateľ

Ing. Magdaléna Kluková

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Uznesenie č. 1/2016

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 31.3.2016

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   berie na vedomie :

 

Správu  hlavnej kontrolórky z kontroly za II. polrok 2016

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 2/2016

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 31.3.2016

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   schvaľuje :

 

 1. rozpočtové opatrenie za rok 2016

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

                                            Uznesenie č. 3/2016

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 31.3.2016

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   odporúča starostovi :

 

dať vypracovať geometrický plán jednotlivých parcelu č. 144/23, ktoré prináležia k pozemkom žiadateľov o odkúpenie, následne nechať vypracovať v prípade žiadateľov – Lacenová Emília, Švec Jozef ml., Ing. Krutáková Janette a Kluka Pavol a Kluková Slávka, znalecké posudky na novovzniknuté parcely. Vypracované materiály potom predložiť do obecného zastupiteľstva.

V prípade žiadateľov – Matejovič Rudolf a manž. Mária, Oravec Peter a Oravcová Emília, Roman Štefan a Romanová Eva, Švec Jozef a Švecová Ľubica, Bereš Jozef a Berešová Mária, Kluka Peter a Kluková Beáta

- obecné zastupiteľstvo rozhodlo počkať do zrealizovania 1. etapy parcely č. 144.

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                          starosta obce