Úvod

Z á p i s n i c a zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 15.12. 2015

Z á p i s n i c a

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 15.12. 2015

o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

__________________________________________________________________________

 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

 

 

Program:        1.  Zahájenie, otvorenie zasadnutia

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 3. Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2016
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2016
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
 6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
 7. Rôzne: ponuka Regionálnej poradenskej spoločnosti a ponuka Obecných sietí,

    zriadenie rezervného fondu ako podúčtu

 1. Schválenie uznesení
 2. Záver

                                              

 

 

Rokovanie:

 1. Otvorenie zasadnutia

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír

Goga. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú všetci poslanci OZ, takže zastupiteľstvo je uznášania schopné.

 

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

            Za zapisovateľa zápisnice bola určená Beáta Kupcová a za overovateľov

Juraj Matejovič a Ing. Magdaléna Kluková..

 

 1. Kontrola plnenia prijatých uznesení

 

Všetky  prijaté uznesenia sú ku dňu konania zastupiteľstva splnené.

 

 1. Návrh rozpočtu na rok 2016

           

Návrh rozpočtu na rok 2016 predniesol starosta obce Ing. Ľubomír Goga, poslanci

návrh jednomyseľne schválili. Návrh rozpočtu na rok 2016 je súčasťou Zápisnice.

 

 

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2016

 

            Hlavná kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2016.

Stanovisko je súčasťou zápisnice.

 

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

 

            Hlavná kontrolórka predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016,

Obecné zastupiteľstvo Návrh jednomyseľne schválilo. Návrh plánu kontrolnej činnosti je súčasťou

zápisnice.

 

 1. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2015

 

Hlavná kontrolórka predložila  Správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2015, Obecné

zastupiteľstvo zobralo Správu na vedomie. Správa je súčasťou zápisnice.

           

 1. Rôzne

 

            Obec dostala ponuku z Regionálnej poradenskej spoločnosti na podanie žiadosti na prostriedky z euro fondov na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci p.č. 93/16 a 40/3, na projekt sa uvažuje suma 1500,- €, vypracovanie žiadosti 3000,- €, z ktorých sa 1500,- € dopláca až po schválení dotácie. Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti jednomyseľne.

Druhú ponuku obec dostala od fi. Obecné siete na realizáciu sietí optickými káblami, v ponuke je

zahrnutý kamerový systém pre obec, digitálny synchronizovaný internet (aj pre zavedenie do

domácnosti – digi TV so základnými 25 TV kanálmi) a starostlivosť o siete, táto služba bola

ponúknutá zdarma. Obecné zastupiteľstvo túto ponuku schválilo jednomyseľne.

Hlavná kontrolórka vyzvala na zriadenie Rezervného fondu ako podúčtu k bežnému účtu

zriadenému v Tatra banke, termín do 31.12.2015.

 

 1. Schválenie uznesení

 

Starosta predniesol návrh na uznesenia na schválenie zastupiteľstvu, zastupiteľstvo

uznesenia jednomyseľne schválilo.

           

 1. Záver

            Po vyčerpaní  programu zasadnutia starosta Obce Lužany Ing. Ľubomír Goga

ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným za účasť a zaželal príjemné

Vianočné sviatky a úspešný vstup do Nového roka 2016.

           

 

Starosta obce                                     Overovatelia                          Zástupca starostu

Ing. Ľubomír Goga                             Juraj Matejovič                      František Šustek

                                                           Ing. Magdaléna Kluková

Zapisovateľ

Beáta Kupcová

 

                                            Uznesenie č. 20/2015

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 15.12. 2015

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   berie na vedomie :

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2016

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 21/2015

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 15.12. 2015

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   schválilo:

 

            Návrh rozpočtu na rok 2016

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 22/2015

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 15.12.. 2015

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   schválilo:

 

            Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

                                            Uznesenie č. 23/2015

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 15.12. 2015

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   berie na vedomie :

 

Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za I. polrok 2015

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 24/2015

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 15.12. 2015

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   schválilo:

 

            Ponuku Regionálnej poradenskej spoločnosti na podanie žiadosti o získanie prostriedkov

z euro fondov na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci p.č. 93/16 a 40/3

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 25/2015

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 15.12.. 2015

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   schválilo:

 

            Ponuku firmy Obecné siete na realizáciu sietí optickými káblami, v ponuke je

zahrnutý kamerový systém pre obec, digitálny synchronizovaný internet (aj pre zavedenie do

domácnosti – digi TV so základnými 25 TV kanálmi) a starostlivosť o siete

 

           

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce