Úvod

Z á p i s n i c a číslo 5/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 21.11. 2015

Z á p i s n i c a

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 21.11. 2015

o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

__________________________________________________________________________

 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

 

 

Program:        1.  Zahájenie, otvorenie zasadnutia

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 3. Prejednanie správy audítorky
 4. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, Západoslovenská

    distribučná

 1. Usporiadanie parcely č. 144, stretnutie s Ing. Kovačikom
 2. Výrub drevín na parcele č. 40/1 – detské ihrisko
 3. Návrh uznesenia
 4. Rôzne
 5. Záver

                                              

 

 

                       

Rokovanie:

 1. Otvorenie zasadnutia

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír

Goga. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú štyria poslanci OZ, ospra-

vedlnil sa  p. Vladimír Jančovič, takže zastupiteľstvo je uznášania schopné.

 

 

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

            Za zapisovateľa zápisnice bola určená Ing. Magdaléna Kluková a za overovateľov

Juraj Matejovič a Marián Frťala.

 

 

 

 1. Kontrola plnenia prijatých uznesení

 

Všetky  prijaté uznesenia sú ku dňu konania zastupiteľstva splnené.

 

 1. Audít ročnej závierky k 31.12.2014

           

Správu audítorky za rok 2014 predložil starosta obce Ing. Ľubomír Goga, obecné

zastupiteľstvo Obce Lužany zobralo správu na vedomie.

 

 

 1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, Západoslovenská distribučná

 

            Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. na parcely č. 19/1 a 17 v k.ú. Obce Lužany vedených

na LV č. 107 za jednorázovú odplatu dohodnutú zmluvnými stranami vo výške 4,- € za 1 m2 výmery

vecných bremien, ktorá bude vymedzená geometrickým plánom, obecné zastupiteľstvo Zmluvu

jednomyseľne ju schválilo.

 

 

 

 1. Usporiadanie parcely č. 144, stretnutie s Ing. Kovačikom

 

            Rokovania zastupiteľstva sa zúčastnil aj Ing. Marián Kováčik vo veci vysporiadania

parcely č. 144 v k.ú. Obce Lužany, do konca januára 2016 sa uskutoční stretnutie všetkých zainteresovaných, ktorých sa priamo týka zmena v usporiadaní pozemkov v okolí tejto parcely.

 

 1. Výrub drevín na parcele č. 40/1 – detské ihrisko

 

            Obecné zastupiteľstvo schválilo výrub drevín – konkrétne štyroch  vŕb cintorínskych (Sepulcralis)

na detskom ihrisku v centre obce, ktoré ohrozujú občanov obce zlomenými padajúcimi konármi.

 

 1. Návrh uznesenia

 

            Starosta predniesol návrh na uznesenia na schválenie zastupiteľstvu

 

 1. Rôzne

 

            V rôznom poslanci rozoberali možnosť budúcej novej zástavby rodinných domov na parcele

č.  40/3 a priľahlých súkromných pozemkoch.

 

 1. Záver

            Po prejednaní všetkých bodov programu starosta Obce Lužany Ing. Ľubomír Goga

ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

           

 

Starosta obce                                     Overovatelia                          Zástupca starostu

Ing. Ľubomír Goga                             Juraj Matejovič                      František Šustek

                                                           Marián Frťala

Zapisovateľ

Ing. Magdaléna Kluková