Úvod

Z á p i s n i c a číslo 4/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 28.8. 2015

Z á p i s n i c a

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 28.8. 2015

o 19.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

__________________________________________________________________________

 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:        1. Otvorenie zasadnutia

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 3. Prerokovanie I. rozpočtového opatrenia za rok 2015
 4. Rôzne
 5. Návrh uznesenia
 6. Záver

 

 

                       

Rokovanie:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír

Goga. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú traja poslanci OZ, ospra-

vedlnil sa p. Marián Frťala a p. Vladimír Jančovič, takže zastupiteľstvo je uznášania schopné.

 

 

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

            Za zapisovateľa zápisnice bol určený Ing. Ľubomír Goga a za overovateľov Ing. Magdaléna

Kluková a František Šustek.

 

 

 

 1. Kontrola plnenia prijatých uznesení

V plnení zostáva úloha vysporiadať pozemok s p. Ing. Kováčikom – cestná komunikácia.

Ing. Kováčik neodpovedal na výzvu obce, bude pozvaný na obecné zastupiteľstvo, aby sa táto

nehnuteľnosť vysporiadala k spokojnosti oboch strán. 

 

 1. Prerokovanie I. rozpočtového opatrenia za rok 2015

           

Obecné zastupiteľstvo Obce Lužany prerokovalo a schválilo I. rozpočtové opatrenie

za rok 2015, opatrenie bolo schválené bez výhrad.

 

 

 1. Rôzne

 

            Obecné zastupiteľstvo prerokovalo „Dodatok k zmluve o spoločnom hlavnom

Kontrolórovi viacerých obcí“ a zobralo ho na vedomie.

 

            Po prejednaní všetkých bodov programu starosta Obce Lužany Ing. Ľubomír Goga

ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

           

 

 

Starosta obce                                     Overovatelia                          Zástupca starostu

Ing. Ľubomír Goga                             Ing. Magdaléna Kluková        František Šustek

                                                           František Šustek

Zapisovateľ

Ing. Ľubomír Goga