Úvod

Z á p i s n i c a číslo 2/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 17. 4. 2015

Z á p i s n i c a

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 17. 4. 2015

o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

__________________________________________________________________________

 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:        1. Otvorenie zasadnutia

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Správa MVK v Lužanoch o výsledku volieb do orgánov samosprávy

    a odovzdanie osvedčenia novozvolenému starostovi     

 1. Zloženie sľubu starostu
 2. Určenie platu starostu
 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
 4. Rôzne
 5. Záver

 

 

                       

Rokovanie:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír

Goga. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú všetci poslanci OZ, takže

 toto je uznášania schopné.

 

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

            Za zapisovateľa zápisnice bola určená Beáta Kupcová a za overovateľov Marián

Frťala a Vladimír Jančovič

 

 1. Správa MVK v Lužanoch o výsledku volieb do orgánov samosprávy a odovzdanie osvedčenia o zvolení starostu

 

            So správou o výsledku nových volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 7.3.2015

oboznámila prítomných predsedníčka volebnej komisie p. Eva Romanová. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice.  Starosta bol zvolený počtom hlasov 62 zo 156 platných hlasov.

                       

 1. Zloženie sľubu novozvoleného obecného zastupiteľstva

 

            Sľub starostu  prečítal Ing. Ľubomír Goga a podpísal sľub bez výhrad.

 

 

 

 1. Určenie platu starostu

            Plat starostu je určený podľa platných predpisov a v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z.,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov, poslanci zobrali na vedomie.

 

 1. Správa o kontrolnej činnosti

 

            Správu predložila Ing. Mária Hrubá – hlavná kontrolórka obce, správa je súčasťou

zápisnice.

 

 1. Rôzne

 

 • zriaďuje sa internetová stránka obce, túto úlohu rieši Ing. Magdaléna Kluková,

      informovala poslancov o cene stránky vrátane zaškolenia obsluhy

 • v obci sa bude budovať nová trafostanica
 • prišla ponuka na nový vysokorýchlostný internet vedený optickým káblom
 • Hrubá upozornila na spravovanie elektronického trhoviska
 • obec musí mať audít, treba spraviť prieskum a vybrať aspoň z troch ponúk
 • starosta zabezpečí služobný mobil

 

 1. Záver

           

 

 

Starosta obce                                     Overovatelia                          Zástupca starostu

Ing. Ľubomír Goga                             Marián Frťala                        František Šustek

                                                           Vladimír Jančovič

Zapisovateľ

Beáta Kupcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 1/2015

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 17.4.2015

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch  

 

 1. berie na vedomie :
 2. Výsledky volieb starostu

 

 1. konštatuje, že:
 2. Zvolený starosta obce Ing. Ľubomír Goga zložil a podpísal zákonom predpísaný sľub

starostu obce bez výhrad

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 2/2015

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 17.4.2015

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   berie na vedomie :

 

            Plat starostu obce, ktorý je určený podľa platných predpisov a v zmysle zákona

č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.369/1990 Zb.

 

                                                                                              Ing. Ľubomír Goga

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

                                            Uznesenie č. 3/2015

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 17.4.2015

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch   berie na vedomie :

 

            Správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Márie Hrubej o kontrolnej činnosti

 

                                                                                              Ing. Ľubomír Goga

                                                                                                 starosta obce