Úvod

Z á p i s n i c a číslo 3/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 26.6. 2015

Z á p i s n i c a

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 26. 6. 2015

o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

__________________________________________________________________________

 

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

 

Program:        1. Otvorenie zasadnutia

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 3. Záverečný účet za rok 2014
 4. Výročná správa za rok 2014
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
 6. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – Západoslovenská

   distribučná

 1. Rôzne
 2. Záver

 

 

                       

Rokovanie:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužanoch otvoril a viedol starosta obce Ing. Ľubomír

Goga. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú štyria poslanci OZ, ospra-

vedlnil sa zástupca starostu p. František Šustek a hlavná kontrolórka Ing. Mária Hrubá, takže zastu-

piteľstvo je uznášania schopné. Starosta Obce Lužany Ing. Ľubomír Goga predniesol návrh na doplnenie programu zasadnutia o Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 predložený hlavnou kontrolórkou

Ing. Máriou Hrubou. Poslanci doplnenie tohto bodu do programu jedmomyseľne schválili .

 

 

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

            Za zapisovateľa zápisnice bola určená Beáta Kupcová a za overovateľov Ing. Magdaléna

Kluková a Juraj Matejovič.

 

 

 1. Kontrola plnenia prijatých uznesení

V plnení zostáva úloha vysporiadať pozemok s p. Ing. Kováčikom – cestná komunikácia.

Ing. Kováčik neodpovedal na výzvu obce, bude pozvaný na obecné zastupiteľstvo, aby sa táto

nehnuteľnosť vysporiadala k spokojnosti oboch strán. 

 

 1. Záverečný účet za rok 2014

           

Obecné zastupiteľstvo Obce Lužany prerokovalo a schválilo Záverečný účet Obce Lužany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“,  Obecné zastupiteľstvo tiež prerokovalo a schválilo tvorbu rezervného fondu vo výške 4.337,03 EUR ako prebytok finančných operácií za rok 2014.

 

 

 1. Výročná správa za rok 2014

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lužany prerokovalo a schválilo Výročnú správu Obce Lužany

a schválilo zúčtovanie účtovného výsledku hospodárenia – straty vo výške 5.810,52 EUR na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia z predchádzajúcich období.

 

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu

 

           

            Stanovisko predložila Ing. Mária Hrubá – hlavná kontrolórka obce, stanovisko je súčasťou zápisnice, Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie Stanovisko hlavného kontro-

lóra Obce Lužany k Záverečnému účtu Obce Lužany a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2014.

 

 

 1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lužany na II. polrok 2015

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lužany prerokovalo a schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lužany Ing. Márie Hrubej na II. polrok 2015.

 

 

 1. Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – Západoslovenská distribučná

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh Západoslovenskej distribučnej

spoločnosti na priamy odpredaj pozemku – parcela č. 17 (záhrady) o výmere 36 m2 v navrhovanej

sume 14,- EUR za m2 na výstavbu novej trafostanice.

 

 1. Rôzne

 

            Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a jednomyseľne schválilo Výpis uznesenia zo Zápisnice č. 5/2015 z 2. mimoriadneho Predsedníctva MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA – uznesenie č. 26/2015 – výška úhrady príspevku pristupujúcich obcí vo výške 1.600,- EUR.

            Obecné zastupiteľstvo prerokovalo výber dodávateľa audítu pre Obec Lužany, z mailom oslove-ných 5 dodávateľov (papaiova@apvaudit.sk, info@abmaudit.sk, iat@interaudit.sk, belakova@posta.sk, pleskova@kltaudit.sk ) odpovedali dvaja, p. Plešková odmietla pre nedostatok priestoru, p. Várady – firma APV audít ponúkol spracovanie audítu za odplatu 360,- EUR. Zastupiteľstvo túto ponuku jedno-

myseľne schválilo.

            Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo ponuku p. Vicenu – VIPOZ Horné Obdokovce

na odpredaj veľkoobjemového kontajnera v cene 200,- EUR.

            Na Obecný úrad bolo doručené Oznámenie o zrušení prevádzkarne Potraviny od 1.6.2015.

 1. Záver

 

            Po prejednaní všetkých bodov programu starosta Obce Lužany Ing. Ľubomír Goga

ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

           

 

 

Starosta obce                                     Overovatelia                          Zástupca starostu

Ing. Ľubomír Goga                             Ing. Magdaléna Kluková        František Šustek

                                                           Juraj Matejovič

Zapisovateľ

Beáta Kupcová