Úvod

Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného 7.8.2018

Z á p i s n i c a

zo  17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 7.8.2018 o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

__________________________________________________________________________

 

 

Prítomní:

 

 1. Ing. Ľubomír Goga
 2. Vladimír Jančovič
 3. Juraj Matejovič
 4. František Šustek
 5. Marián Frťala

 

 

 

Program:        1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

 1. Návrh programu a schvaľovanie
 2. Schválenie podpisu zmlúv so STAVBY Nitra,s.r.o. a PAK-INVEST,s.r.o., Chrabrany
 3. Rôzne

 

 Rokovanie:

 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužanoch otvoril a viedol  starosta obce Ing. Ľubomír

Goga. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú štyria poslanci OZ,  zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za zapisovateľa zápisnice bol určený starosta obce Ing. Ľubomír Goga a za overovateľov Vladimír Jančovič a Juraj Matejovič

Schválenie:

Hlasovanie:  za  4 – Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Juraj Matejovič, František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa: 

 

 

 

 1. Návrh programu a schvaľovanie

 

Program rokovania predložil starosta obce Ing. Ľubomír Goga, poslanci ho jednomyseľne schválili.

Hlasovanie:  za 4 – Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Juraj Matejovič, František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa: 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Schválenie podpisu zmlúv so STAVBY Nitra, s.r.o. a PAK-INVEST, s.r.o.

 

Na základe výberového konania na:

 1. a) Rekonštrukciu miestnej komunikácie na parcelách č. 40/3 a 19 v Obci Lužany

bola vybraná firma STAVBY Nitra, s.r.o., Nitrianska 2, 949 01 Nitra s cenovou ponukou

10 878,30 €, poslanci súhlasia s podpisom zmluvy s touto firmou.

K bodu 3.a) bolo prijaté  Uznesenie č. 57/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

 Podpis zmluvy s firmou STAVBY Nitra, s.r.o., Nitrianska 2, 949 01 Nitra na Rekonštrukciu miestnej komunikácie na parcelách č. 40/3 a 19 v Obci Lužany s cenovou ponukou 10 878,30 €                                     

 

Hlasovanie:  za  4 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič,  Juraj Matejovič, František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 1. b) Rekonštrukciu chodníka povedľa štátnej cesty č. 514 v úseku dlhom 140 m v šírke 1,2 m plus

obrubníky

bola vybraná firma PAK-INVEST, s.r.o., Kovarská 157/20, 955 01 Chrabrany s cenovou ponukou

10 740,37 €, poslanci súhlasia s podpisom zmluvy s touto firmou.

K bodu 3.b) bolo prijaté  Uznesenie č. 58/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Podpis zmluvy s firmou PAK-INVEST, s.r.o., Kovarská 157/20, 955 01 Chrabrany na Rekonštrukciu

chodníka povedľa štátnej cesty č. 514 v úseku dlhom 140 m v šírke 1,2 m plus obrubníky

s cenovou ponukou 10 740,37 €

 

Hlasovanie:  za  4 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič,  Juraj Matejovič, František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 1. 4. Rôzne

starosta obce Ing. Ľubomír Goga oboznámil poslancov s dotáciou z Ministerstva financií SR na nákup nového zariadenia do kultúrneho domu a so spôsobom jej použitia

 

 1. Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým

prítomným za účasť

 

 

Starosta obce                                                 Overovatelia                         

Ing. Ľubomír Goga                                         Vladimír Jančovič      

                                                                       Juraj Matejovič

Zapisovateľ

Ing. Ľubomír Goga                            

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 57/2018

 

zo 17.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 7.8.2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Podpis zmluvy s firmou STAVBY Nitra, s.r.o., Nitrianska 2, 949 01 Nitra na Rekonštrukciu miestnej komunikácie na parcelách č. 40/3 a 19 v Obci Lužany s cenovou ponukou 10 878,30 €                                          

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 58/2018

zo 17.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 7.8.2018

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

 Podpis zmluvy s firmou PAK-INVEST, s.r.o., Kovarská 157/20, 955 01 Chrabrany na Rekonštrukciu

chodníka povedľa štátnej cesty č. 514 v úseku dlhom 140 m v šírke 1,2 m plus obrubníky

s cenovou ponukou 10 740,37 €

   

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce