Úvod

Z á p i s n i c a z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného 17.8.2018

 

Z á p i s n i c a

z  18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 17.8.2018 o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

__________________________________________________________________________

 

 

Prítomní:

 

 1. Ing. Ľubomír Goga
 2. Ing. Magdaléna Kluková
 3. Vladimír Jančovič
 4. Juraj Matejovič
 5. František Šustek
 6. Marián Frťala

 

Program:         1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

 1. Návrh programu, schválenie
 2. Určenie volebných obvodov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré

                             sa budú konať dňa 10.11.2018

 1. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť
 2. Určenie úväzku starostu, zvoleného vo voľbách do samosprávy obcí
 3. Rôzne
 4. Záver

 

Rokovanie:

 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužanoch otvoril a viedol  starosta obce Ing. Ľubomír

Goga. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú všetci poslanci OZ,  zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za zapisovateľa zápisnice bola určená zástupkyňa starostu

obce Ing. Magdaléna Kluková a za overovateľov Marián Frťala a František Šustek

Schválenie:

Hlasovanie:  za  5 – Marián Frťala, Ing. Magdaléna Kluková, Vladimír Jančovič, Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa: 

 

 

 1. Návrh programu a schvaľovanie

 

Program rokovania predložil starosta obce Ing. Ľubomír Goga, poslanci ho jednomyseľne schválili.

Hlasovanie:  za 5 – Marián Frťala, Ing. Magdaléna Kluková, Vladimír Jančovič, Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa: 

 

 

 

 

 

 1. Určenie volebných obvodov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

 

Z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018

a podľa počtu obyvateľov obce k dátumu volieb sa poslanci zhodli na vytvorení jedného volebného

obvodu

K bodu 3.) bolo prijaté  Uznesenie č. 59/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Vytvorenie jedného volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018

 

Hlasovanie:  za  5 - Marián Frťala, Ing. Magdaléna Kluková, Vladimír Jančovič,  Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 1. 4. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sa budú voliť

 

Poslanci OZ sa zhodli na počte poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sa budú voliť vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 10.11.2018 na piatich

K bodu 4.) bolo prijaté  Uznesenie č. 60/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Počet poslancov, ktorí sa budú voliť vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 10.11.2018

na počet päť poslancov

 

Hlasovanie:  za  5 - Marián Frťala, Ing. Magdaléna Kluková, Vladimír Jančovič,  Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 1. Určenie úväzku starostu, zvoleného vo voľbách do orgánov samosprávy

 

Poslanci OZ sa dohodli na úväzku starostu, ktorý bude zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy

konaných dňa  10.11.2018 na 50% úväzok

K bodu 5.) bolo prijaté  Uznesenie č. 61/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Úväzok starostu, ktorý bude zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy konaných dňa 10.11.2018

na 50% úväzok

 

Hlasovanie:  za  5 - Marián Frťala, Ing. Magdaléna Kluková, Vladimír Jančovič,  Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 

 

 

 1. Rôzne

 

Starosta obce oboznámil poslancov so správou o výsledku kontroly č.1/2018, ktorú vypracovala

hlavná kontrolórka Ing. Mária Hrubá, správa je súčasťou zápisnice

K bodu 6.) bolo prijaté  Uznesenie č. 62/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch berie na vedomie:

 

                         Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č. 1/2018

 

Hlasovanie:  za  5 - Marián Frťala, Ing. Magdaléna Kluková, Vladimír Jančovič,  Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 

 

 1. Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým

prítomným za účasť

 

 

Starosta obce                                                 Overovatelia                         

Ing. Ľubomír Goga                                         Marián Frťala

                                                                       František Šustek

Zapisovateľ

Ing. Magdaléna Kluková                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 59/2018

 

z 18.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 17.8.2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Vytvorenie jedného volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

                                            Uznesenie č. 60/2018

z 18.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 17.8.2018

 

­­­­­­­­­­­­­­Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

 Počet poslancov, ktorí sa budú voliť vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 10.11.2018

na počet päť poslancov

 

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

                                            Uznesenie č. 61/2018

z 18.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 17.8.2018

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Úväzok starostu, ktorý bude zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy konaných dňa 10.11.2018

na 50% úväzok

 

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

                                           

 

                                            Uznesenie č. 62/2018

z 18.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 17.8.2018

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch berie na vedomie:

 

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č. 1/2018

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                               

  starosta obce