Úvod

Z á p i s n i c a zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného 12.7.2018

Z á p i s n i c a

zo  16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 12.7.2018 o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

__________________________________________________________________________

 

 

 

Prítomní:

 

 1. Ing. Ľubomír Goga
 2. Ing. Magdaléna Kluková
 3. Vladimír Jančovič
 4. Juraj Matejovič
 5. František Šustek
 6. Beáta Kupcová

 

 

 

 

Program:        1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

 1. Návrh programu a schvaľovanie
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
 4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2017
 5. Výberové konania na rekonštrukciu chodníka, cesty a sochy
 6. Rôzne
 7. Záver

 

 

 Rokovanie:

 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužanoch otvoril a viedol  starosta obce Ing. Ľubomír

Goga. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú všetci poslanci OZ,  zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za zapisovateľa zápisnice bola určená Beáta Kupcová a za overovateľov František Šustek a Marián Frťala.

Schválenie:

Hlasovanie:  za  5 – Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa: 

 

 

 

 

 1. Návrh programu a schvaľovanie

 

Program rokovania predložil starosta obce Ing. Ľubomír Goga, poslanci ho jednomyseľne schválili.

Hlasovanie:  za  5 – Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa: 

 

 

 1. Kontrola plnenia prijatých uznesení

 

V plnení zostáva Uznesenie č. 3/2016 z 31.3.2016 v znení:

dať vypracovať geometrický plán jednotlivých parcelu č. 144/23, ktoré prináležia k pozemkom žiadateľov o odkúpenie, následne nechať vypracovať v prípade žiadateľov – Lacenová Emília, Švec Jozef ml., Ing. Krutáková Janette a Kluka Pavol a Kluková Slávka, znalecké posudky na novovzniknuté parcely. Vypracované materiály potom predložiť do obecného zastupiteľstva.

V prípade žiadateľov – Matejovič Rudolf a manž. Mária, Oravec Peter a Oravcová Emília, Roman Štefan a Romanová Eva, Švec Jozef a Švecová Ľubica, Bereš Jozef a Berešová Mária, Kluka Peter a Kluková Beáta

- obecné zastupiteľstvo rozhodlo počkať do zrealizovania 1. etapy parcely č. 144.

 

 

 

 1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018

 

S návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok  2018  oboznámila poslancov administratívna pracovníčka obce Beáta Kupcová, plán je  súčasťou Zápisnice.

K bodu 4. bolo prijaté  Uznesenie č. 52/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:

 

    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  Obce Lužany na druhý polrok 2018                                      

 

Hlasovanie:  za  5 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 

 1. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2017

 

Správu nezávislého audítora predložil poslancom starosta obce Ing. Ľubomír Goga, správa bola uzatvorená výrokom: „Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje, že Obec Lužany konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.“

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe  za rok 2017 je súčasťou Zápisnice.

K bodu 5. bolo prijaté  Uznesenie č. 53/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch berie na vedomie:

 

       Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe  za rok 2017

 

Hlasovanie:  za  5 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 

 1. Výberové konania na rekonštrukciu chodníka, cesty a sochy

 

V tomto bode prebehlo vyhodnotenie cenových ponúk:

 1. a) Rekonštrukcia chodníka povedľa štátnej cesty č. 514 v úseku dlhom 140 m v šírke 1,2 m plus obrubníky:

     boli doručené dve cenové ponuky

 1. DMV, s.r.o., Topoľová 835, 956 33 Chynorany 17 133,84 €
 2. PAK-INVEST, s.r.o., Kovarská 157/20, 955 01 Chrabrany 10 740,37 €

   Členovia výberovej komisie v zložení: Ing. Magdaléna Kluková, František Šustek, Vladimír Jančovič,

   Juraj Matejovič, Marián Frťala na základe kritéria najnižšej ceny vybrali ponuku č. 2 – PAK-INVEST,s.r.o.,

   Kovarská 157/20, 955 01 Chrabrany s cenovou ponukou  10 740,37 €, vyhodnotenie cenovej ponuky je súčasťou  

   zápisnice.

K bodu 6.a) bolo prijaté  Uznesenie č. 54/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Výsledok výberového konania na rekonštrukciu chodníka povedľa štátnej cesty č. 514 v úseku dlhom

140 m v šírke 1,2 m plus obrubníky na základe kritéria najnižšej ceny – firmu PAK-INVEST, s.r.o.,

Kovarská 157/20, 955 01 Chrabrany s cenovou ponukou 10 740,37 €.

 

Hlasovanie:  za  5 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 

 1. b) Vykonanie rekonštrukcie miestnej komunikácie na parcelách č.40/3 a 19 v Obci Lužany:

    doručené boli tri cenové ponuky:

 1. TIMS, s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra 12 523,14 €
 2. STAVBY Nitra, s.r.o., Nitrianska 2, 949 01 Nitra 10 878,30 €
 3. CESTY Nitra, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra                                      11 676,96 €

    Členovia výberovej komisie v zložení: Ing. Magdaléna Kluková, František Šustek, Vladimír Jančovič,

    Juraj Matejovič, Marián Frťala na základe kritéria najnižšej ceny vybrali ponuku č. 2 – STAVBY Nitra, s.r.o.,

    Nitrianska 2, 949 01 Nitra s cenovou ponukou 10 878,30 €, vyhodnotenie cenovej ponuky je súčasťou zápisnice.

K bodu 6.b) bolo prijaté  Uznesenie č. 55/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Výsledok výberového konania na rekonštrukciu miestnej komunikácie na parcelách č. 40/3 a 19

v Obci Lužany na základe kritéria najnižšej ceny – firmu STAVBY Nitra, s.r.o., Nitrianska 2, 949 01 Nitra

s cenovou ponukou 10 878,30 €

 

Hlasovanie:  za  5 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 

 

 1. c) Vyhotovenie rekonštrukcie sochy sv. Jána Nepomuckého pred budovou Obecného úradu Lužany

    spolu s podstavcom

    doručené boli dve cenové ponuky:

 1. Milan Moravanský, Janová Ves 184, 958 44 Klátová Nová Ves   2 600,- €
 2. akad.sochár Dušan Hagara, 972 25 Diviaky nad Nitricou 12 096,- €

       Členovia výberovej komisie v zložení: Ing. Magdaléna Kluková, František Šustek, Vladimír Jančovič,

        Juraj Matejovič, Marián Frťala na základe kritéria najnižšej ceny vybrali ponuku č. 1 – Milan

        Moravanský, Janová Ves 184, 958 44 Klátová Nová Ves s cenovou ponukou 2 600,- €,  vyhodnotenie cenovej  

       ponuky je súčasťou zápisnice.

 

K bodu 6.c) bolo prijaté  Uznesenie č. 56/2018

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Výsledok výberového konania na rekonštrukciu sochy sv. Jána Nepomuckého pred budovou Obecného úradu Lužany spolu s podstavcom na základe kritéria najnižšej ceny – p. Milana Moravanského,

Janová Ves 184, 958 44 Klátová Nová Ves s cenovou ponukou 2 600,- €

 

Hlasovanie:  za  5 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

František Šustek

                        proti:  0                       zdržalo sa:  0

 

 

 

 1. Rôzne

 

 1. a) starosta obce Ing. Ľubomír Goga oboznámil poslancov s priebehom rekonštrukcie rozvodov elektrickej

    energie a obecného rozhlasu

 1. b) administratívna pracovníčka Beáta Kupcová navrhla preložiť pripojenie k internetu z rozvodnej

    skrinky pred obecným úradom miesto pripojenia z obce Veľké Ripňany kvôli urýchleniu

 1. c) z dôvodu usporiadania každoročného memoriálu Viliama Vavrečku dňa 11.8.2018 sa uskutoční

    mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.8.2018

 1. d) obec vyhlási verejnú súťaž na obsadenie miesta hlavného kontrolóra obce, výzva bude uverejnená na web

    stránke obce

 

 

 1. Záver

 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce ukončil zasadnutie a poďakoval všetkým

prítomným za účasť

 

 

Starosta obce                                                 Overovatelia                         

Ing. Ľubomír Goga                                         František Šustek        

                                                                       Marián Frťala

Zapisovateľ

Beáta Kupcová                                  

 

 

                                            Uznesenie č. 52/2018

 

zo 16.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 12.7.2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:

 

    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  Obce Lužany na druhý polrok 2018                                     

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 53/2018

zo 16.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 12.7.2018

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch berie na vedomie:

 

       Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe  za rok 2017

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 54/2018

 

zo 16.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 12.7.2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:

 

Výsledok výberového konania na rekonštrukciu chodníka povedľa štátnej cesty č. 514 v úseku dlhom

140 m v šírke 1,2 m plus obrubníky na základe kritéria najnižšej ceny – firmu PAK-INVEST, s.r.o.,

Kovarská 157/20, 955 01 Chrabrany s cenovou ponukou 10 740,37 €.

   

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

                                            Uznesenie č. 55/2018

 

zo 16.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 12.7.2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:

 

Výsledok výberového konania na rekonštrukciu miestnej komunikácie na parcelách č. 40/3 a 19

v Obci Lužany na základe kritéria najnižšej ceny – firmu STAVBY Nitra, s.r.o., Nitrianska 2, 949 01 Nitra

s cenovou ponukou 10 878,30 €

   

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 56/2018

 

zo 16.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 12.7.2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:

 

  Výsledok výberového konania na rekonštrukciu sochy sv. Jána Nepomuckého pred budovou Obecného úradu Lužany spolu s podstavcom na základe kritéria najnižšej ceny – p. Milana Moravanského,

Janová Ves 184, 958 44 Klátová Nová Ves s cenovou ponukou 2 600,- €

 

 

Ing. Ľubomír Goga                                           starosta obce