Úvod

Zápisnica č.6-2019

Obec Lužany

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch

 

                                                  Z á p i s n i c a

zo  6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 27.8.2019 o 20,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

Prítomní:

 

 1. Ing. Juraj Halás
 2. Ing. Magdaléna Kluková
 3. Marián Frťala
 4. Vladimír Jančovič
 5. Juraj Matejovič
 6. František Šustek
 7. Ing. Mária Hrubá – hlavná kontrolórka obce – ospravedlnená
 8. Beáta Kupcová - ospravedlnená

 

 

 

 

  Program:     

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 2. Návrh programu a schvaľovanie
 3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 4. III. rozpočtové opatrenie v roku 2019
 5. Dotácia Mikroregión Radošinka
 6. Návrh na vyradenie DM
 7. Prevádzkový poriadok KD Lužany
 8. Rôzne – I., II. rozpočtové opatrenia - informácia
 9. Diskusia, záver

 

                                              

 

 

Rokovanie:

 1. Otvorenie zasadnutia

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužanoch otvoril a viedol  starosta obce Ing. Juraj

Halás. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú všetci poslanci OZ,  

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za zapisovateľa bola určená Ing. Magdaléna Kluková,

za overovateľov František Šustek  a Marián Frťala.

 

 

 1. Návrh programu a schvaľovanie

 

Program rokovania predložil na schválenie starosta obce Ing. Juraj Halás.

Návrh na schválenie: 

 

Program:       

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 2. Návrh programu a schvaľovanie
 3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 4. III. rozpočtové opatrenie v roku 2019
 5. Dotácia Mikroregión Radošinka
 6. Návrh na vyradenie DM
 7. Prevádzkový poriadok KD Lužany
 8. Rôzne – I., II. rozpočtové opatrenia - informácia
 9. Diskusia, záver

 

           

Hlasovanie:  za  5 –Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

                      František Šustek

                     proti:  0                zdržalo sa:  0

 

 

 

 1. Kontrola plnenia prijatých uznesení

 

V plnení zostáva Uznesenie č. 3/2016 z 31.3.2016 v znení:

dať vypracovať geometrický plán jednotlivých parcelu č. 144/23, ktoré prináležia k pozemkom

žiadateľov o odkúpenie, následne nechať vypracovať v prípade žiadateľov – Lacenová Emília, Švec

Jozef ml., Ing. Krutáková Janette a Kluka Pavol a Kluková Slávka, znalecké posudky na novovzniknuté parcely. Vypracované materiály potom predložiť do obecného zastupiteľstva.

V prípade žiadateľov – Matejovič Rudolf a manž. Mária, Oravec Peter a Oravcová Emília, Roman

Štefan a Romanová Eva, Švec Jozef a Švecová Ľubica, Bereš Jozef a Berešová Mária, Kluka Peter

a Kluková Beáta - obecné zastupiteľstvo rozhodlo počkať do zrealizovania 1. etapy parcely č. 144.

 

 

 

 

 1. III. rozpočtové opatrenie na rok 2019

 

Návrh III. rozpočtového opatrenia predložil poslancom starosta obce Ing. Juraj Halás, najdôležitejšou položkou rozpočtového opatrenia sú kapitálové výdavky, použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu strechy obecného úradu a klubu mládeže z dôvodu havarijného stavu – zatekania strechy. III. rozpočtové opatrenie je súčasťou zápisnice.

 K bodu 4.) bolo prijaté:

                                                     

   Uznesenie č. 20/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lužany schvaľuje:

 

                                            III. rozpočtové opatrenie na rok 2019

           

Hlasovanie:  za  5 –Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

                      František Šustek

                     proti:  0                zdržalo sa:  0

 

 

 

 1. Dotácia z mikroregiónu Radošinka

 

Mikroregión Radošinka zaslal obci výzvu na podanie žiadosti o dotáciu v hodnote 18 500,- € na výstavbu detského ihriska v termíne do 20.9.2019.  Poslanci podanie žiadosti jednomyseľne schválili.

K bodu 5. bolo prijaté 

                                                          Uznesenie č. 21/2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Podanie žiadosti na dotáciu Mikroregiónu Radošinka na výstavbu detského ihriska v hodnote

18 500,- €

 

Hlasovanie:  za  5 –Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

                      František Šustek

                     proti:  0                zdržalo sa:  0

 

 

 1. Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku

 

V bode 6. obecné zastupiteľstvo prerokovalo vyradenie drobného hmotného majetku k 31.12.2018

v súlade s inventarizáciou, konanou k tomuto dátumu.

K bodu 6. bolo prijaté 

 

                                                          Uznesenie č. 22a/2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

      Návrh na vyradenie DHM k 31.12.2018 v zostatkovej hodnote 2 543,- €, ktoré predložila inventarizačná komisia

 

Hlasovanie:  za  5 –Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

                      František Šustek

                     proti:  0                zdržalo sa:  0

 

 

                                                          Uznesenie č. 22b/2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Vyradený drobný hmotný majetok zlikvidovať fyzickou likvidáciou a to do komunálneho odpadu a 

do triedeného odpadu (v zmysle zákona o odpadoch)

 

Hlasovanie:  za  5 –Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

                      František Šustek

                     proti:  0                zdržalo sa:  0

 

 

 

 1. Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu Lužany

 

Starosta obce Ing. Juraj Halás oboznámil poslancov s prevádzkovým poriadkom Kultúrneho domu Lužany, v ktorom sa presne stanovujú pravidlá užívania týchto kultúrno-spoločenských priestorov.

 

Prevádzkový poriadok je súčasťou zápisnice.

 

K bodu 7. bolo prijaté 

 

                                                         Uznesenie č. 23/2019

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

                           Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Lužanoch

 

Hlasovanie:  za  5 –Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

                      František Šustek

                     proti:  0                zdržalo sa:  0

 

 

 1. Rôzne

 

 1. a) starosta obce predložil poslancom I. a II. rozpočtové opatrenie obce na rok 2019, ktoré boli

 schválené v jeho kompetencii

K bodu 8. bolo prijaté 

                                                       Uznesenie č. 24/2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch berie na vedomie:

 

 1.    a II. rozpočtové opatrenie na rok 2019 schválené v kompetencii starostu

 

Hlasovanie:  za  5 –Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič,

                      František Šustek

                     proti:  0                zdržalo sa:  0

 

 1. b) vzhľadom k zmenám v odpadovom hospodárstve, vznikla nutnosť prehodnotiť poplatky od občanov

za komunálny odpad, ktoré nepokrývajú náklady na ich odvoz a skládkovanie, starosta pripraví do najbližšieho zastupiteľstva návrh na nové poplatky

 

 1. c) obec má možnosť získať dotáciu z MVSR, táto bude použitá na výstavbu novej požiarnej zbrojnice za obecným úradom, starosta osloví projekčné firmy s dopytom na cenovú ponuku na vypracovanie projektovej dokumentácie, výstavba sa bude realizovať v dvoch etapách

 

 1. d) v pláne je aj obnova kultúrneho domu, ku ktorej bude tiež potrebná projektová dokumentácia

 

 

 1. Záver

 

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Juraj Halás poďakoval prítomným za účasť

a ukončil zasadnutie.

 

Starosta obce                         Zapisovateľ:                                          Overovatelia                                     

Ing. Juraj Halás                       Ing. Magdaléna Kluková                    František Šustek        

                                                                                                           Marián Frťala

 

 

 

 

                                           

                                            Uznesenie č. 20/2019

Zo 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 27.8.2019

 

 

   Obecné zastupiteľstvo Obce Lužany schvaľuje:

 

                                            III. rozpočtové opatrenie na rok 2019

           

 

Ing. Juraj Halás                                                 starosta obce

 

 

 

 

                                           

                                            Uznesenie č. 21/2019

Zo 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 27.8.2019

 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Podanie žiadosti na dotáciu Mikroregiónu Radošinka na výstavbu detského ihriska v hodnote

18 500,- €

 

           

 

Ing. Juraj Halás                                                 starosta obce

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 22a/2019

Zo 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 27.8.2019

 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

      Návrh na vyradenie DHM k 31.12.2018 v zostatkovej hodnote 2 543,- €, ktoré predložila inventarizačná komisia

 

           

 

 

Ing. Juraj Halás                                                 starosta obce

                                           

 

                                            Uznesenie č. 22b/2019

Zo 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 27.8.2019

 

 Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

   Vyradený drobný hmotný majetok zlikvidovať fyzickou likvidáciou a to do komunálneho odpadu a 

   do triedeného odpadu (v zmysle zákona o odpadoch)

  

 

 

Ing. Juraj Halás                                                 starosta obce

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 23/2019

Zo 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 27.8.2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

                           Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Lužanoch

 

  

 

                                                                                                          Ing. Juraj Halás         

                                                                                                          starosta obce

                                           

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 24/2019

Zo 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 27.8.2019

 

  Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch berie na vedomie:

 

 1. a II. rozpočtové opatrenie na rok 2019 schválené v kompetencii starostu

  

 

                                                                                                          Ing. Juraj Halás         

                                                                                                           starosta obce