Úvod

Zápisnica č. 5-2019

Obec Lužany

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch

Z á p i s n i c a    

z  5. zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva  v Lužanoch  20.6.2019

 

 

                                                 Z á p i s n i c a

z  5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch konaného dňa 20.6.2019 o 17,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Lužanoch

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

Prítomní:

 

 1. Ing. Juraj Halás
 2. Ing. Magdaléna Kluková
 3. Marián Frťala
 4. Vladimír Jančovič
 5. Juraj Matejovič
 6. František Šustek - ospravedlnený
 7. Ing. Mária Hrubá – hlavná kontrolórka obce – ospravedlnená
 8. Beáta Kupcová

 

 

 

 

Program:       

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 2. Návrh programu a schvaľovanie
 3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2018
 6. Záverečný účet za rok 2018
 7. Výročná správa za rok 2018
 8. Schválenie prevodu prebytku za rok 2018 na Rezervný fond
 9. Schválenie audítora
 10. Kúpna zmluva ZsD – zriadenie vecného bremena
 11. Rôzne – oslavy výročia obce
 12. Diskusia a záver

 

 

 

 

 

Rokovanie:

 1. Otvorenie zasadnutia

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužanoch otvoril a viedol  starosta obce Ing. Juraj

Halás. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú štyria poslanci OZ,  

František Šustek sa ospravedlnil, zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za zapisovateľa bola určená

Beáta Kupcová, administratívna pracovníčka obecného úradu, za overovateľov Ing. Magdaléna

Kluková a Juraj Matejovič.

 

 

 1. Návrh programu a schvaľovanie

 

Program rokovania predložil na schválenie starosta obce Ing. Juraj Halás.

Návrh na schválenie:

Program:  1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

 1. Návrh programu a schvaľovanie
 2. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2018
 5. Záverečný účet za rok 2018
 6. Výročná správa za rok 2018
 7. Schválenie prevodu prebytku za rok 2018 na Rezervný fond
 8. Schválenie audítora
 9. Kúpna zmluva ZsD – zriadenie vecného bremena
 10. Rôzne – oslavy výročia obce
 11.       Diskusia, záver

 

Hlasovanie:  za  4 –Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

                     proti:  0                zdržalo sa:  0

 

 

 

 1. Kontrola plnenia prijatých uznesení

 

V plnení zostáva Uznesenie č. 3/2016 z 31.3.2016 v znení:

dať vypracovať geometrický plán jednotlivých parcelu č. 144/23, ktoré prináležia k pozemkom

žiadateľov o odkúpenie, následne nechať vypracovať v prípade žiadateľov – Lacenová Emília, Švec

Jozef ml., Ing. Krutáková Janette a Kluka Pavol a Kluková Slávka, znalecké posudky na novovzniknuté parcely. Vypracované materiály potom predložiť do obecného zastupiteľstva.

V prípade žiadateľov – Matejovič Rudolf a manž. Mária, Oravec Peter a Oravcová Emília, Roman

Štefan a Romanová Eva, Švec Jozef a Švecová Ľubica, Bereš Jozef a Berešová Mária, Kluka Peter

a Kluková Beáta - obecné zastupiteľstvo rozhodlo počkať do zrealizovania 1. etapy parcely č. 144.

 

 

 

 

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019

 

S plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019 oboznámila poslancov Beáta

Kupcová, administratívna pracovníčka obecného úradu. Hlavná kontrolórka dala návrh na uznesenie:

 K bodu 4.) bolo prijaté:

                                                         Uznesenie č. 13/2019

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lužany po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lužany na druhý polrok 2019

 

Hlasovanie:  za  4 – Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

                      proti:  0               zdržalo  sa:  0

 

 

 

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lužany a rozpočtovému hospodáreniu

za rok 2018

 

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila odborné stanovisko k Záverečnému účtu Obce Lužany za rok 2018 hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hrubá, z dôvodu jej neprítomnosti s ním oboznámil poslancov starosta obce Ing. Juraj Halás.

Hlavná kontrolórka Ing. Mária Hrubá vo svojom stanovisku vychádzala z posúdenia predloženého

Záverečného účtu Obce Lužany a rozpočtového hospodárenia za rok 2018, odporúča  celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad, Záverečný účet Obce Lužany a rozpočtové hospodárenie za rok

2018 je súčasťou Zápisnice

K bodu5. bolo prijaté 

                                                          Uznesenie č. 14/2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch berie na vedomie:

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lužany a rozpočtovému hospodáreniu

za rok 2018

 

Hlasovanie:  za  4 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

                     proti:  0               zdržalo sa:  0

 

 

 1. Záverečný účet Obce Lužany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

 

Záverečný účet Obce Lužany a  rozpočtové hospodárenie za rok 2018 predložila

poslancom administratívna pracovníčka Beáta Kupcová, výsledok hospodárenia za rok 2018 je

prebytok vo výške 13 498,48 EUR, Záverečný účet je súčasťou Zápisnice

K bodu 6. bolo prijaté 

                                                          Uznesenie č. 15/2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

      Záverečný účet Obce Lužany výrokom:  „Celoročné hospodárenie  sa schvaľuje bez výhrad“

 

Hlasovanie:  za  4 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

                     proti:  0               zdržalo sa:  0

 

 

7.Výročná správa Obce Lužany za rok 2018

 

Výročnú správu Obce Lužany za rok 2018 taktiež  predložila poslancom administratívna pracovníčka Beáta Kupcová, Výročná správa je súčasťou Zápisnice.

K bodu 7. bolo prijaté 

                                                         Uznesenie č. 16/2019

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

                           Výročnú správu Obce Lužany za rok 2018

 

Hlasovanie:  za  4 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

                     proti:  0               zdržalo sa:  0

 

 1. Schválenie prevodu prebytku z výsledku hospodárenia za rok 2018

 

Starosta obce navrhol previesť prebytok hospodárenia za rok 2018 v plnej výške 13 498,48 EUR

do Rezervného fondu

K bodu 8. bolo prijaté 

                                                       Uznesenie č. 17/2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

   Prevod prebytku hospodárenia za rok 2018 v plnej výške 13 498,48 EUR do Rezervného fondu

 

Hlasovanie:  za  4 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

                     proti:  0               zdržalo sa:  0

 

 

 1. Schválenie audítora

 

Na základe veľmi dobrých skúseností z minulých rokov s firmou APV audít Topoľčany starosta obce Ing. Juraj Halás navrhol poslancom zmluvu s touto firmou obnoviť a pokračovať v spolupráci.

K bodu 9. bolo prijaté 

                                                       Uznesenie č. 18/2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

   Podpísanie zmluvy s firmou APV audít Topoľčany na vykonanie audítu Obce Lužany za rok 2018

 

Hlasovanie:  za  4 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

                     proti:  0               zdržalo sa:  0

 

 

 1. Zriadenie vecného bremena Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 

Na základe žiadosti o Zriadenie vecného bremena od Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien, na elektrické zariadenia a rozvody, ktoré boli realizované v rámci stavby: PE_Lužany rek.TS 0050-001, VNK,TS,NNV,NNK podľa GP č. 34125361-248/2018 a GP č. 34125361-249/2018, za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 244 EUR, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. , jedná sa o nasledovné nehuteľnoti:

Parc. č.

Reg. KN

LV č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Katastrálne územie

Obec

Okres

19/1

C

107

554

Ostatná plocha

Lužany

Lužany

Topoľčany

17/1

C

107

1360

Záhrada

Lužany

Lužany

Topoľčany

 

 

K bodu 10.) bolo prijaté:

Uznesenie č. 19/2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

Zriadenie vecného bremena  v zmysle § 9a, ods. 8/e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n . p., t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien, na elektrické zariadenia a rozvody, ktoré boli realizované v rámci stavby: PE_Lužany rek.TS 0050-001, VNK,TS,NNV,NNK podľa GP č. 34125361-248/2018 a GP č. 34125361-249/2018, za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 244 EUR, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. , jedená sa o nasledovné nehnuteľnosti:

Parc. č.

Reg. KN

LV č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Katastrálne územie

Obec

Okres

19/1

C

107

554

Ostatná plocha

Lužany

Lužany

Topoľčany

17/1

C

107

1360

Záhrada

Lužany

Lužany

Topoľčany

 

 

Hlasovanie: 

za  4 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

proti:  0                      

zdržalo sa:  0

 

 

 1. Rôzne - organizácia osláv 770 výročia obce

 

V roku 2019 bude mať Obec Lužany 770 výročie od prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti

sa poslanci rozhodli v dňoch 10. a 11.8.2019 zorganizovať oslavu, spojenú aj s hasičskou súťažou „Memoriál V. Vavrečku“. Zabezpečené je vystúpenie detského folklórneho súboru a Terchovskej muziky z dolniakov, rovnako ak občerstvenie v podobe zabíjačkových špecialít. Ďalšie podrobnosti bude OZ riešiť na najbližšom zasadnutí v priebehu 10 dní.

 

 

 1. Záver

 

Po prejednaní všetkých bodov programu starosta obce Ing. Juraj Halás poďakoval prítomným za účasť

a ukončil zasadnutie.

 

Starosta obce                         Zapisovateľ:                                          Overovatelia                                     

Ing. Juraj Halás                       Beáta Kupcová                                   Ing. Magdaléna Kluková

                                                                                                          Juraj Matejovič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                            Uznesenie č. 13/2019

Z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 20.6.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lužany po prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje:

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Lužany na druhý polrok 2019

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Halás                                                 starosta obce

 

 

                                           

                                            Uznesenie č. 14/2019

Z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 20.6.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch berie na vedomie:

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Lužany a rozpočtovému hospodáreniu

za rok 2018

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Juraj Halás                                                                                                                                                starosta obce

 

 

 

                                           

                                            Uznesenie č. 15/2019

Z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 20.6.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

      Záverečný účet Obce Lužany výrokom:  „Celoročné hospodárenie  sa schvaľuje bez výhrad“

 

 

 

                                                                                                          Ing. Juraj Halás                                                                                                                                                starosta obce

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 16/2019

Z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 20.6.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

                           Výročnú správu Obce Lužany za rok 2018

 

 

Ing. Juraj Halás                                                 starosta obce

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 17/2019

Z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 20.6.2019

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

   Prevod prebytku hospodárenia za rok 2018 v plnej výške 13 498,48 EUR do Rezervného fondu

 

 

 

Ing. Juraj Halás                                                 starosta obce

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 18/2019

Z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 20.6.2019

 

                                                       

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

   Podpísanie zmluvy s firmou APV audít Topoľčany na vykonanie audítu Obce Lužany za rok 2018

 

 

Ing. Juraj Halás                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 19/2019

Z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lužanoch, konaného dňa 20.6.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lužanoch schvaľuje:

 

Zriadenie vecného bremena v zmysle § 9a, ods. 8/e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n . p., t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien, na elektrické zariadenia a rozvody, ktoré boli realizované v rámci stavby: PE_Lužany rek.TS 0050-001, VNK,TS,NNV,NNK podľa GP č.34125361-248/2018 a GP č. 34125361-249/2018, za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 244 EUR, v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. , jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti:

Parc. č.

Reg. KN

LV č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Katastrálne územie

Obec

Okres

19/1

C

107

554

Ostatná plocha

Lužany

Lužany

Topoľčany

17/1

C

107

1360

Záhrada

Lužany

Lužany

Topoľčany

 

Hlasovanie:  za  4 - Marián Frťala, Vladimír Jančovič, Ing. Magdaléna Kluková, Juraj Matejovič

                     proti:  0               zdržalo sa:  0

 

 

Ing. Juraj Halás                                              starosta obce