Úvod

Návrh rozpočtu obce Lužany 2020 - 2022

Návrh rozpočtu výdavková časť r. 2020            
PP D Zdr Pol Pod Popis                                   Návrh rozpočtu r. 2019 očakávaná skutočnosť   2019 Návrh rozpočtu      r. 2020 Návrh rozpočtu      r. 2021 Návrh rozpočtu       r. 2022    
  Funkčná klas. 01 Všeobecné verejné služby 33 157 45 741 45 120 45 120 45 120    
  01.1.1     Výkonné a zákonodarné orgány 32 358 43 848 44 277 44 277 44 277    
    41 611 000 Mzdy obec 16 100 25 500 25 500 25 500 25 500    
    41 621 001 Poistné do VsZP OU 1 400 1 950 1 950 1 950 1 950    
    41 623 000 Poistné do ost.poisťovní 180 320 320 320 320    
    41 625 001 Poistné nemoc.poist. OU 210 347 347 347 347    
    41 625 002 Poistné starob.poist.   OU 2 260 3 548 3 548 3 548 3 548    
    41 625 003 Poistné úraz.poist.  OU 134 220 220 220 220    
    41 625 004 Poistné inval.poist.   OU 483 753 753 753 753    
    41 625 005 Poistné v nezamestn..   0U 163 245 245 245 245    
    41 625 007 Na poist.do  RF 770 1 197 1 197 1 197 1 197    
    41 627 000 Doplnkové dôchodkové poistenie 300 368 368 368 368    
    41 631 001 Cestovné náhrady  488 775 775 775 775    
    41 632 001  Energie - elektrina, plyn 850 475 475 475 475    
    41 632 002 Vodné 5 6 6 6 6    
    111 632 003 Poštovné a telek. služby 66 5 5 5 5    
    41 632 003 Poštovné a telek. služby 584 810 810 810 810    
    41 633 001 Interierové vybavenie   90 90 90 90    
    41 633 002 Výpočtová technika 500 150 200 200 200    
    41 633 006 Všeobecný materiál OU 1 150 1 200 1 200 1 200 1 200    
    41 633 009 Knihy,časop.,noviny,učebnice OU 80 100 100 100 100    
    41 633 016 Reprezentačné  250 200 200 200 200    
    111 635 002 Údržba výpočtovej techniky 305 86 86 86 86    
    41 635 002 Údržba výpočtovej techniky 50 30 30 30 30    
    41 635 009 Údržba softvéru 400 540 540 540 540    
    41 637 001 Školenia, kurzy, semináre, por. 130 216 200 200 200    
    41 637 004 Všeob.služby  1 700 546 500 500 500    
    41 637 011 Štúdie,expertízy,posudky 360 360 360 360 360    
    41 637 012 Poplatky a odvody 60 56 60 60 60    
    41 637 014 Stravovanie 500 1 050 1 440 1 440 1 440    
    41 637 015 Poistenie majetku 210 383 383 383 383    
    41 637 016 Prídel do sociáneho fondu 200 266 266 266 266    
    41 637 019 Reg.obnov.evid.pozemkov              
    41 637 026 Odmeny poslancom OZ 1 200 1 525 1 585 1 585 1 585    
    41 637 027 Odmeny mimoprac.pomeru 720 114 100 100 100    
    111 637 027 Odmeny mimoprac.pomeru              
    41 637 023 Kolkové známky              
    41 637 035 Zražková daň z účtu              
    41 641 006 Spoločný úrad príspevok od obce 350 245 250 250 250    
    111 641 006 Spoločný úrad , stav.činnosť, poz.k              
    111 641 009 Transfér obci              
    41 641 009 Transfér obci              
    111 641 013 Transfér obci na pren. Výk. ŠS              
    41 642 006 Príspevky ZMOS, TIR 200 172 170 170 170    
  01.1.2     Finančné a rozpočtové záležitosti 70 206 210 210 210    
    41 637 012 poplatky banke 70 206 210 210 210    
  01.6.0     Všeob. ver. služby inde neklas.-voľby 729 1 687 633 633 633    
    41 611 000 Tarifný plat   144 50 50 50    
    111 611 000 Mzda Voľby              
    111 621 000 Poistné do VSZP Voľby              
    111 623 000 Poistné do ost.zdrav.poist.              
    41 625 002 Poistné starob.poist.              
    111 625 002 Poistné starob.poist.    23 7 7 7    
    111 625 003 Poistné úraz.poist.    1 1 1 1    
    111 625 004 Poistné inval.poist.    5 1 1 1    
    111 625 007 Poistné do RFS -    7 1 1 1    
    111 631 001 Cestovné   28 10 10 10    
    111 632 001 Energie - elektrina, plyn              
    111 632 003 Poštovné a telek. služby 5 15 5 5 5    
    111 633 006 Všeobecný material 12 35 10 10 10    
    111 633 016 Reprezentačné 20 0 0 0 0    
    111 634 004 Prepravné 9 0 0 0 0    
    111 635 006 Údržba budov   146 50 50 50    
    111 637 007 Cestovné náhrady iným než vlast. 8 31 10 10 10    
    111 637 014 Stravovanie 98 232 82 82 82    
    111 637 026 Odmeny a príspevky 388 388 240 240 240    
    41 637 027 Dohody mimoprac.pomeru              
    111 637 027 Dohody mimoprac.pomeru 8 17 6 6 6    
    111 637 037 Vratky 181 315 160 160 160    
    111 641 006 Transféry rozp.org.              
Funkčná klas. 02 Obrana 360 426 430 430 430    
  02.2.0     Civilná ochrana 360 426 430 430 430    
    111 621 000 Poistné do VŠZP              
    41 625 002 Starobné poistenie              
    41 625 003 Úrazové poistenie              
    41 625 007 Poistenie do rez.fondu              
    41 637 004 Všeobecné služby 360 360 360 360 360    
    41 637 027 Dohody o vykonaní práce - CO   66 70 70 70    
  Funkčná klas. 03 Ver.poriadok a bezpečnosť 2 133 1 789 1 776 1 776 1 776    
    03.2.0   Ochrana pred požiarmi 2 133 1 789 1 776 1 776 1 776    
    41 611 000 tarif.plat              
    41 623 000 Poistné do ZP 10 0          
    41 625 002 Starobné poistenie 14 0          
    41 625 003 Úrazové poistenie 1 0          
    41 625 004 Invalidné poistenie 3 0          
    41 625 007 Poistné do RF 5 0          
    41 631 001 Cestovné              
    111 633 006 Všeobecný materiál              
    41 633 006 Všeobecný materiál 1 500 1 513 1 500 1 500 1 500    
    41 633 007 Špeciálny materiál 500 276 276 276 276    
    111 633 007 Špeciálny materiál              
    41 633 016 Reprezentačné              
    41 637004 Všobecné služby              
    41 637 027 Odmeny zam.mimopr.pomeru 100            
  Funkčná klas. 04 Ekonomická oblasť 4 100 2 470 1 000 1 000 1 000    
    04.1.2   Všeobecná pracovná oblasť 0 0 0 0 0    
    11T1 633 006 Všeobecný materiál              
    11T2 633 006 Všeobecný materiál              
    41 633 006 Všeobecný materiál              
    04.5.1   Cestná doprava 4 100 2 470 1 000 1 000 1 000    
    41 621 000 Poistné do VŠZP              
    41 625 001 Nemocenské poistenie              
    41 625 002 Starobné poistenie              
    41 625 003 Úrazové poistenie              
    41 625 004 Invalidné poistenie              
    41 625 005 Poistenie v nezamestnanosti              
    41 625 007 Poistenie do rez.fondu              
    41 633 006 Všeobecný materiál              
    111 635 006 Údržba MK              
    41 635 006 Údržba MK 1 800            
    41 637 027 Odmeny mimoprac.pomeru 300            
    41 637 004 Oprava miestnych komunikácii 2 000 1 008 1 000 1 000 1 000    
    46 717 002 Rekonštrukcia miest.komunikácií   1 462          
  Funkčná klas. 05 Ochrana živ.prostredia 4 000 4 801 5 000 5 000 5 000    
  05.1.0     Nakladanie s odpadmi 4 000 4 801 5 000 5 000 5 000    
    41 633 004 Nákup nádob, vriec 500            
    111 637 004 Nakladanie s odpadmi_RF 100 215 200 200 200    
    111 637 004 Nakladanie s odpadmi-Dotácia žP              
    11T1 637 004 Nakladanie s odpadmi-odvoz,skládka              
    11T2 637 004 Nakladanie s odpadmi-odvoz,skládka              
    41 637 004 Nakladanie s odpadmi-odvoz,skládka 3 400 4 586 4 800 4 800 4 800    
    71 637 004 Nakladanie s odpadmi-odvoz,skládka              
  05.6.0     Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 0 0 0 0 0    
    111 637 004 Nakladanie s odpadmi-odvoz,skládka              
Funkčná klas. 06 Bývanie a obč.vybavenosť 11 307 6 713 6 920 6 920 6 920    
  06.2.0     Rozvoj obcí - verejná zeleň 6 941 3 886 3 834 3 834 3 834    
    1AC1 611 000 Tarif.plat 3 520 414 414 414 414    
    1AC2 611 000 Tarif.plat 185 69 69 69 69    
    41 611 000 Tarif.plat 330 899 899 899 899    
    111 611 000 Tarif.plat              
    1AC1 621 000 Poistné do VšZP 252 47 47 47 47    
    1AC2 621 000 Poistné do VšZP 12 8 8 8 8    
    41 621 000 Poistné do VšZP 22 103 103 103 103    
    111 621 000 Poistné do VšZP              
    1AC1 623 000 Poistné do ost.poisťovní 100 0 0 0 0    
    1AC2 623 000 Poistné do ost.poisťovní 7 0 0 0 0    
    41 623 000 Poistné do ost.poisťovní 10 0 0 0 0    
    111 623 000 Poistné do ost.poisťovní              
    1AC1 625 001 Nemocenské poistenie 49 7 7 7 7    
    1AC2 625 001 Nemocenské poistenie 3 1 1 1 1    
    41 625 001 Nemocenské poistenie 5 14 14 14 14    
    111 625 001 Nemocenské poistenie              
    1AC1 625 002 Starobné poistenie 493 67 67 67 67    
    1AC2 625 002 Starobné poistenie 26 11 11 11 11    
    41 625 002 Starobné poistenie 46 144 144 144 144    
    111 625 002 Starobné poistenie              
    1AC1 625 003 Úrazové poistenie 28 4 4 4 4    
    1AC2 625 003 Úrazové poistenie 1 1 1 1 1    
    41 625 003 Úrazové poistenie 3 7 7 7 7    
    111 625 003 Úrazové poistenie              
    1AC1 625 004 Invalidné poistenie 106 14 14 14 14    
    1AC2 625 004 Invalidné poistenie 6 2 2 2 2    
    41 625 004 Invalidné poistenie 10 32 32 32 32    
    111 625 004 Invalidné poistenie              
    1AC1 625 005 Poistenie v nezamestnanosti 35 5 5 5 5    
    1AC2 625 005 Poistenie v nezamestnanosti 2 1 1 1 1    
    41 625 005 Poistenie v nezamestnanosti 3 9 9 9 9    
    111 625 005 Poistenie v nezamestnanosti              
    1AC1 625 007 Poistné do RF 167 23 23 23 23    
    1AC2 625 007 Poistné do RF 8 4 4 4 4    
    41 625 007 Poistné do RF 16 48 48 48 48    
    111 625 007 Poistné do RF              
    41 632 001 Energie - elektrina, plyn              
    41 633 006 Všeobecný materiál 570 1 350 1 300 1 300 1 300    
    111 633 006 Všeobecný materiál              
    41 633 007 Špeciálny materiál              
    41 633 015 Palivo do kosačky 160 300 300 300 300    
    41 635 005 Rekonštrukcia obecného rozhlasu              
    111 635 006 Údržba budov              
    41 635 006 Údržba budov              
    41 637 014 Stravovanie 166 0 0 0 0    
    41 637 004 Všeobecné služby 500 150 150 150 150    
    41 637 027 Odmeny mimoprac.pomeru 100 152 150 150 150    
  06.4.0     Verejné osvetlenie 4 366 2 827 3 086 3 086 3 086    
    41 611 000 Tarif.plat              
    41 623 000 Poistné do ost. ZP 50 14 14 14 14    
    41 625 002 Starobné poistenie 70 20 20 20 20    
    41 625 003 Úrazové poistenie 6 1 1 1 1    
    41 625 004 Invalidné poistenie 15 4 4 4 4    
    41 625 007 Poistné do RF 25 7 7 7 7    
    41 632 001 Energie - elektrina, plyn 2 000 2 641 2 600 2 600 2 600    
    41 633 006 Všeobecný materiál 1 700 0 300 300 300    
    41 637 027 Odmeny mimoprac.pomeru 500 140 140 140 140    
    46 717 002 Rekonštr.a modernizácia              
  Funkčná klas. 08 Rekreácia,kultúra,nábož. 2 140 3 129 1 950 1 950 1 950    
  08.1.0     Rekreačné a športové služby 360 650 650 650 650    
    41 623 000 Poistné do ost. ZP              
    41 625 001 Nemocenské poistenie              
    41 625 002 Starobné poistenie              
    41 625 003 Úrazové poistenie              
    41 625 004 Invalidné poistenie              
    41 625 005 Poistenie v nezamestnanosti              
    41 625 007 Poistné do RF              
    111 633 006 Všeobecný materiál 200 500 500 500 500    
    41 633 006 Všeobecný materiál 130 150 150 150 150    
    41 637 027 Odmeny mimoprac.pomeru 30 0 0 0 0    
  08.2.0     Kultúrne služby - kultúrny dom 1 400 1 144 1 016 1 016 1 016    
    41 625 002 Starobné poistenie 25 14 14 14 14    
    41 625 003 Úrazové poistenie 1 2 2 2 2    
    41 625 007 Poistné RF 9 5 5 5 5    
    41 632 001 Energie - elektrina, plyn 1 100 733 730 730 730    
    111 632 001 Energie - elektrina, plyn              
    41 632 002 Vodné 15 15 15 15 15    
    41 633 006 Všeobecný materiál 250 205 200 200 200    
    41 635 006 Údržba budov   170 50 50 50    
    41 637 027 Odmeny mimoprac.pomeru              
    46 717 002 Rekonštr.KD              
  08.2.0     Kultúrne služby - knižnica 350 254 254 254 254    
    41 633 009 Knihy 50 10 10 10 10    
    41 637 027 Odmeny mimoprac.pomeru 300 244 244 244 244    
  08.4.0     Náboženské a iné spoločenské služby 30 1 081 30 30 30    
    41 623 000 Ostatné ZP              
    41 625 001 Nemocenské poistenie              
    41 625 002 Starobné poistenie              
    41 625 003 Úrazové poistenie              
    41 625 004 Invalidné poistenie              
    41 625 005 Poistenie v nezamestnanosti              
    41 625 007 Poistné do RF              
    111 633 006 Všeobecný materiál              
    41 633 006 Všeobecný materiál 30 670 30 30 30    
    41 637 004 Všeobecné služby   411 0 0 0    
    41 637 027 Odmeny mimoprac.pomeru              
  Funkčná klas. 09 Vzdelávanie   0   0      
  09.1.1.1     Predprim. Vzdel.s bež.starostlivosťou   0   0      
    41 637 004 Všeobecné služby              
    41 637 014 Príspevok na stravné              
  Funkčná klas. 10 Sociálne zabezpečenie 915 1 015 1 015 1 015 1 015    
  10.2.0     Staroba - opatrovateľská služba 500 500 500 500 500    
    111 642 014 Starostlivosť o starších občanov 300 300 300 300 300    
    41 642 014 Starostlivosť o starších občanov 200 200 200 200 200    
  10.4.0     Rodina a deti 415 515 515 515 515    
    111 642 014 Starostlivosť o rodinu a deti 300 400 400 400 400    
    41 642 014 Starostlivosť o rodinu a deti 115 115 115 115 115    
          BEžNé VýDAVKY SPOLU: 58 112 64 622 63 211 63 211 63 211    
          KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:    1 462          
          FINANČNÉ OPERÁCIE              
                         
                         
          Bežné  výdavky  celkom 58 112 64 622 63 211 63 211 63 211    
          Kapitálové  výdavky  celkom   1 462          
          Finančné operácie celkom 0            
          Výdavky  celkom 58 112 66 084 63 211 63 211 63 211    
                         
Vyvesené dňa: 15.12.2019              
Zvesené dňa:                  
                         
                         
                         
                         
                         
            Skutočnosť Skutočnosť Schv.rozp. Očak.skutoč. Návrh Návrh Návrh
            r.2017 r.2018 r.2019 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022
        Bežné príjmy   59 091 71 781 58 112 71 085 66 880 66 880 66 880
        Bežné výdavky   41 557 59 919 58 112 64 622 63 211 63 211 63 211
        VH - bežný   17 534   0 6 463 3 669 0 0
        Kapitálové príjmy 0   0   0 0 0
        Kapitálové výdavky   11 004 27 468 0 1 462 0 0 0
        VH - kapitálový   -11 004 -27 468 0 -1 462 0 0 0
        FO - príjmové 11 004 29 105 0 1 636 0 0 0
        FO - výdavkové 0   0   0 0 0
        VH FO   11 004 29 105 0 1 636 0 0 0
        Celkové príjmy 70 095 100 886 58 112 72 721 66 880 66 880 66 880
        Celkové výdavky 52 561 87 387 58 112 66 084 63 211 63 211 63 211
        VH celkom    17 534 13 499 0 6 637 3 669 3 669 3 669
        VH bez FO   6 530 -15 606 0 5 001 3 669 3 669 3 669
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Funkčná klasifikácia  návrh rozpočtu na rok 2020            
        01 Všeobecné verejné služby 45 120            
  01.1.1     Výkonné a zákonodárne orgány 44 277            
  01.1.2     Finančné a rozpočtové záležitosti 210            
  01.6.0     Všeobecné  ver.služby inde neklas. 633            
        02 Obrana 430            
  02.2.0     Civilná ochrana 430            
        03 Ver.poriadok a bezpečnosť 1776            
  03.2.0     Ochrana pred požiarmi 1776            
        04 Ekonomická oblasť 1000            
  04.1.2     Všeobecná pracovná oblasť 0            
  04.5.1     Cestná doprava 1000            
        05 Ochrana živ.prostredia 5000            
  05.1.0     Nakladanie s odpadmi 5000            
        06 Bývanie a obč.vybavenosť 6920            
  06.2.0     Rozvoj obcí - verejná zeleň 3834            
  06.4.0     Verejné osvetlenie 3086            
        08 Rekreácia,kultúra,nábož. 1950            
  08.1.0     Rekreačné a športové služby 650            
  08.2.0     Kultúrne služby - kultúrny dom 1016            
  08.2.0     Kultúrne služby - knižnica 254            
  08.4.0     Náboženské a iné spol.služby 30            
        09 Vzdelávanie 0            
  09.1.1.1     Predprimárne vzdelávanie s bež.star. 0            
        10 Sociálne zabezpečenie 1015            
  10.2.0     Staroba - opatrovateľská služba 500            
  10.4.0     Rodina a deti 515            
          Bežné výdavky spolu: 63211            
          Kapitálové výdavky spolu: 0            
          Finačné operácie - výdavky spolu: 0            
          Výdavky spolu: 63211            
                         
                         
                         

 

Obec Lužany - návrh rozpočtu príjmovová časť na rok 2020        
    Pol Pod Popis                            Návrh rozpočtu r. 2019 predpokla daná skutočnosť Návrh rozpočtu  r.2020 Návrh rozpočtu    r. 2021 Návrh rozpočtu    r. 2022    
1 111 312 001  Dotácia zo ŠR-voľby 700 1 685 700 700 700    
1 111 312 002 Dotácia zo ŠR-recykl.fond 100 0 0 0 0    
1 111 312 007 Dotácia-MF SR              
1 111 312 008 Dotácia zo ŠR - NSK 600 900 2 000 2 000 2 000    
1 111