Úvod

História

Obec Lužany leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na strednom toku potoka Hlavinka. Stred obce má nadmorskú výšku 180 m, chotár 174 - 223 m. Pozdĺžne úvalinami rozčlenené chrbty chotára tvoria mladotreťohorné usadeniny pokryté sprašou. Chotár má hnedozemné pôdy. Prvá písomná zmienka o obci Lužany pochádza z roku 1249, ale obec existovala pravdepodobne už v 11. storočí. Obec Lužany pochádza z roku 1399 ako Sarlow. Neskoršie doložené názvy sú: Nosgarlow (1409), Sarluy (1808), Šarlužky (1920), Šarluhy (1927), Lužany (1948). Na území dnešnej obce je archeologicky doložené kostrové pohrebisko nitrianskej kultúry zo staršej doby bronzovej a mohylové pohrebisko velatickej kultúry. Archeologický prieskum potvrdil, že táto lokalita bola osídlená omnoho skôr, približne 2000 rokov pred kr. Medzi najvzácnejšie archeologické nálezy, o ktoré sa toto tvrdenie opiera, je nález mohyly z mladšej doby bronzovej (13000-1000 pred KR.) Do 16. storočia patrila obec nitrianskej kapitule, neskoršie Berényiovcom. V r. 1598 obec vypálili Turci. V r, 1715 mala 8 domácnosti, v r. 1787 18 domov a 144 obyvateľov, v r. 1828 12 domov a 156 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Od r. 1877 tu mali majetky Stummerovci a Leonhardi. Lužany sú aj v súčasnosti poľnohospodárskou obcou.

Symboly obce:

Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, žltej, modrej, žltej, bielej a modrej. -vlajka je ukončená tromi cípmi. Symboly sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou L-34/94.

Erb je tradičný symbol vytvorený podľa určitých pravidiel, ktorý symbolizuje osobu, obec, mesto, alebo príslušnosť ku skupine osôb. V súčasnosti je erb často nahradzovaný firemným logom a tak tradícia mať erb postupne zaniká. V minulosti erb, pečať a vlajka tvorili spolu trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahovali osobitné heraldické, vexilologické a sigilografické zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.